Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů v JIRMA,spol.s r.o.

 Informace o zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Správce osobních údajů

Společnost JIRMA,spol.s r.o.,  se sídlem Karlovo náměstí 90, 280 02 Kolín, Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informují o zpracování osobních údajů a o Vašich právech.

Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný Subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce.

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), popisné údaje (např. bankovní spojení), další údaje nezbytné pro plnění smlouvy či jiného právního vztahu. Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů  za účelem personálních řízení aj.

Zdroje osobních údajů:

 • přímo od subjektů údajů  (registrace a nákupy přes e-shop, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky a jiné)
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, rejstřík ekonomických subjektů, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam a podobně.

Kategorie subjektů:

 • zákazník správce
 • zaměstnanec správce dodavatel služby
 • dopravce
 • jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci
 • uchazeč o zaměstnání

Kategorie příjemců osobních údajů:

 • velkoobchodníci
 • finanční ústavy
 • veřejné ústavy
 • zpracovatelé
 • státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 • další příjemci

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

Účel zpracování osobních údajů

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob(např. Vymáhání pohledávek správce)
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • výběrová řízení na volná pracovní místa
 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů:
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, případně zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracovaní, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů, týkajících se ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartační řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Poučení:
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje :

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmu subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby ,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Práva subjektu údajů:
V souladu s čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a následujícím informacím:

 • účelu zpracování
 • kategorii
 • dotčených osobních údajů
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů
 • pokud nejsou získány od subjektů údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že  správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může :

 • požádat správce o vysvětlení
 • požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů
 • je -li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav
 • nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se  přímo na dozorový úřad, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů
 • postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s návštěvou webových stránek jirma.cz

Pro přístup k naší webové stránce zásadně nepožadujeme registraci. Osobní údaje jsou na naší webové stránce vyžadovány pouze v technicky nutném rozsahu. Tj. v rámci procesu vyplňování objednávky, při registraci, která umožňuje přístup k osobnímu zákaznickému účtu, při zasílání dotazů nebo požadavků prostřednictvím kontaktního formuláře. Při zadávání osobních údajů sami vyberete, které údaje nám chcete poskytnout. Políčka, která jsou označena jako povinná, je třeba vyplnit, jinak by nebylo možné zpracovat objednávku nebo odpovědět na dotaz. Vaše údaje dále nevyužíváme k jiným (např. marketingovým) účelům.
Webová stránka dále shromažďuje standardní internetové protokolové a technické údaje nutné pro funkčnost, správu a bezpečnost webové stránky.

Cookie

Za účelem zlepšení poskytovaných služeb a vyhodnocení návštěvnosti využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou ukládány lokálně v počítači nebo mobilním zařízení prostřednictvím Vašeho prohlížeče a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Soubory cookie tak pomáhají např. správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi, zapamatovat si navštívené stránky a jejich nastavení, pamatovat si přihlašovací údaje zákazníka, takže je nemusí pokaždé zadávat.

Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory Cookie nejsou vyžívány k jiným než čistě technickým účelům, údaje získané díky nim nejsou spojovány s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Soubory Cookie zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné.
V případě, že návštěvník nesouhlasí s jejich shromažďováním, může v rámci nastavení prohlížečů jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití. Každý prohlížeč je jiný, projděte si proto ve svém prohlížeči nabídku Nápověda, Možnosti nebo Nástroje, kde se dozvíte, jak změnit nastavení souborů cookie. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies naší webové stránky.


Z hlediska trvanlivosti využíváme dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné cookies zajistí, že jste rozpoznáni v rámci návštěvy webových stránek, a tak si jednotlivé stránky veškeré změny stránek nebo volby pamatují. Jejich platnost končí zavřením webového prohlížeče nebo odhlášením ze stránek. Trvalé cookies jsou soubory, které jsou po určitou dobu „trvale“ umístěny ve vašem počítači i po zavření webového prohlížeče, díky čemuž si stránky pamatují preference nebo kroky uživatelů i při jejich opětovné návštěvě (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).


K analýze návštěvnosti webových stránek používáme službu Google Analytics (od společnosti společnosti Google, Inc). Pomocí souborů cookie služba analyzuje způsob užívání internetové stránky a vytváří přehledy statistik využití webových stránek. Shromažďované údaje jsou přetvářeny anonymním způsobem, neumožňují identifikaci osoby používající webovou stránku. V rámci Google Analytics nejsou využívány žádné související reklamní funkce poskytované Google (tj. reklamních souborů cookie k zobrazení reklam). Prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů zde. 
Sběru cookie souborů a analýze prostřednictvím Google Analytics lze zabránit změnou nastavení Vašeho prohlížeče nebo přímo na stránce pro odhlášení služby Google Analytics.